Augustowska komentarz do planu kont

Przedstawiamy kompleksowy poradnik dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zobacz najnowsze wydanie Komentarza do planu kont 2019 Augustowska

Ochrona danych osobowych

Poradnik zawiera zespół najbardziej dotychczasowych odpowiedzi na problemy poj...


Dla głównego księgowego

Prezentowana notka stanowi szczegółowe wyrażenie omowne kwestii połączo...

Skarbnik i jego obowiązki

Jednym z podstawowych celów uchwalenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu inform...

Plan kont

Zasady rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa

Komentarz do planu

dla jednostek budżetowych i samorządowych

Poszczególne konta bilansowe

Poradnik zawiera zespół najbardziej dotychczasowych odpowiedzi na problemy poj...

Zasady ewidencji księgowej

omawia najważniejsze kwestie związane z zasadami ewidencji księgowej


Wdrożenie ogólnego rozporządzenia

W artykule pozostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych również uchylenia dyrektywy WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nowa regulacja, jaka zacznie posiadać moc prawną od maja r., wprowadza wiele zmian w zakresie przetwarzania i ochrony danych medycznych w placówkach medycznych, w tym dotyczących m.in. - - udzielania informacji i dostępu do danych medycznych, - usuwania, ograniczania przetwarzania i przenoszenia tych danych, - obowiązków podmiotów przetwarzających dane medyczne, - eHealth, - tajemnicy zawodowej osób zatrudnionych w służbie zdrowia, - ponadgranicznego obrotu danymi medycznymi. W artykule zostały również zaprezentowane obowiązki podmiotów przetwarzających dane medyczne wynikające z oryginalnych kodeksów - w tym między innymi obowiązek powołania inspektora ochrony danych (IOD). Wiele miejsca poświęcono przedstawieniu praw pacjentów w obszarze ochrony ich autonomii informacyjnej. W opracowaniu opisano również instytucjonalne zabezpieczenia poszanowania praw podmiotów danych, a zwłaszcza postępowania ze skargi konstytucyjnej, skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komitetu Praw Człowieka, a podobnie reguły dochodzenia naruszonych praw podmiotu danych przed sądami powszechnymi również Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Więcej

Generic placeholder image

Dokumentacja ochrony danych

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Artykuł praktyczny, wzory dokumentów, procedury to wszechstronny przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nakładają na dyrektorów szkół i przedszkoli - jako administratorów danych osobowych - wiele obowiązków, wprowadzają nowe zakresy odpowiedzialności dodatkowo sankcje finansowe za ich nieprzestrzeganie. W artykule kompleksowo omówiono działania, jakie powinno się podjąć do przygotowania placówki i jej pracowników do nowych wytycznych. Dodatkowo została ona wzbogacona o:- harmonogram wdrożenia RODO,- procedurę powoływania Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w placówce oświatowej,- procedurę upoważnienia do dostępu do danych osobowych w placówce oświatowej,- wzory dokumentów. Dzięki fachowym wyjaśnieniom specjalistów dowiesz się m.in.:- jakie działania wypada podjąć do przygotowania również szkoły, jakże i jej pracowników do śmiałych wytycznych?- czy wszyscy pracownicy szkoły oznacza to przedszkola muszą być przeszkoleni w oparciu o przepisy RODO?- jakich pracowników szkoły lub przedszkola szef może powołać do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych? Artykuł skierowana jest do dyrektorów szkół, przedszkoli i jednostek oświatowych, Inspektorów Ochrony Danych (IOD) dodatkowo osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w placówce oświatowej.

Więcej

Generic placeholder image

Ochrona danych osobowych

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na na ogół zadawane pytania spojone z ochroną danych osobowych w szkole również przedszkolu dotyczące m.in.:- bezpieczeństwa przetwarzania danych na gruncie innowacyjnych artykułów także przygotowywania i aktualizacji niezbędnych procedur i dokumentacji;- zasad powoływania Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w placówkach oświatowych;- przetwarzania danych a kwestii pracowniczych;- zasad używania z usług podmiotów zewnętrznych również przetwarzania poprzez placówki oświatowe danych uczniów i wychowanków w celach rekrutacyjnych również wizerunkowych;- udostępniania danych nauczycieli w arkuszu organizacyjnym;- kontroli dokumentacji pracowniczej także monitoringu w szkołach i przedszkolach;- zgłaszania naruszeń kodeksów RODO w placówkach oświatowych oraz przewidywanych sankcji za te działania. Artykuł została wzbogacona o wzory procedur postępowania i dokumentów. W wydaniu książki uwzględniono najnowsze przemiany legislacyjne wynikające z kodeksów ustawy z dnia o ochronie danych osobowych.

Więcej

Generic placeholder image

990

Pobrań

289

Użytkowników

939

Recenzji

56

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  zbieg egzekucji administracyjnej z sądową
  zbieg egzekucji administracyjnej z sądową. Jak wygląda praktyka stosowania kodeksów o bezskuteczności. Nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto skrajność terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwójka lata). Nowe przepisy.

 • foto
  Ograniczenie możliwości odzyskania VAT W artykule
  Ograniczenie możliwości odzyskania VAT. W artykule pokażemy zatem kompleksowo tematykę wdrażanych zmian w przepisach oraz praktykę stosowania dotychczasowych regulacji, które nadal budzą wiele wątpliwości. Odbiorcami artykułu są właściciele firm, główni i samodzielni księgowi, dyrektorzy finansowi, osoby rozliczające podatki i odpowiedzialne za finanse, controllerzy finansowi, pracownicy.

 • foto
  Opracowane zasady GMP i GHP
  Opracowane zasady GMP i GHP. Kryteria oceny ofert. Po podwyższeniu do tys. euro progu pozwalającego na zakupy bez stosowania Prawa zamówień publicznych, naraz wzrosła numer i wartość transakcji podprogowych. Najwięcej z skontrolowanych dotyczyło zakupu usług. Blisko połowę zamówień bez przetargu realizowano pod skraj roku podaje NIK. Od października r. wszystkie zamówienia publiczne udzielane będą za pośrednictwem internetu. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że otrzymało dofinansowanie na stworzenie.

 • foto
  Korekty okresów przeszłych W artykule
  Korekty okresów przeszłych. W artykule pokażemy zatem wszechstronnie tematykę wdrażanych przemian w przepisach również praktykę stosowania dotychczasowych regulacji, jakie nadal budzą wiele wątpliwości. Odbiorcami artykułu są właściciele firm, główni i samodzielni księgowi, dyrektorzy finansowi, osoby rozliczające podatki i odpowiedzialne za finanse, controllerzy finansowi, pracownicy działów księgowych i finansowych.

 • foto
  Czy tak aby na pewno konieczne wszystkie razem?
  Czy tak aby na pewno konieczne wszystkie razem?. Do wynegocjowania postanowień dodatkowo zarządzania realizacją umów na utrzymanie, serwis dodatkowo rozkwit systemu IT wielokrotnie nie przykłada się niestety w ten sposób obszernej wagi i znaczenia jakże do umów wdrożeniowych dotyczących systemów IT. Tymczasem umowy te są zasadnicze na rzecz zagwarantowanie sprawnego działania organizacji, pochłaniają one zarówno większą ilość budżetów IT. Umowy utrzymaniowe mają dodatkowo przeważnie istota umów.

 • foto
  Zawieszenie postępowania egzekucyjnego świadczeń pieniężnych
  Zawieszenie postępowania egzekucyjnego świadczeń pieniężnych. Złożenie wniosków dowodowych. Niewypłacalność dłużnika nie musi przewodzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do realizowania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne studium przypadków Czy lata obowiązywania Prawa upadłościowego.

 • foto
  środki egzekucyjne należności pieniężnych
  środki egzekucyjne należności pieniężnych. Przyspieszone proces układowe. Nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto krańcowość terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata). Nowe przepisy przewidują też, że w sprawach przeciwko konsumentom trybunał będzie z urzędu badał, innymi słowy doszło do przedawnienia czy nie. Skuteczne.

 • foto
  środki ochrony praw uczestników
  środki ochrony praw uczestników postępowania. Czym są koszty likwidacji przedmiotu zabezpieczenia. Nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto koniec terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwójka lata). Nowe przepisy przewidują też, że w sprawach przeciwko konsumentom sąd będzie z urzędu badał, innymi słowy.

 • foto
  Jak złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
  Jak złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Dochowanie nowej elektronicznej formy komunikacji. Wykonawcy wprzódy od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a również oświadczenia składane przez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 • foto
  Jakie dokumenty może żądać zamawiający od wykonawcy
  Jakie dokumenty może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Komentarz. Wygrywająca Oferta. Wygrywająca Oferta. Zamówienia o wartości poniżej EUR. E-zamówienia obowiązkowe poprzednio od października r. Plarformy Zakupowe. Elektronizacja zamówień publicznych w progach unijnych. Ruszyła platforma e-zamówienia.pl do obsługi zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Zamawiający mają do dyspozycji moduły – Planowanie Zamówień, Postępowania.

Skontaktuj się z nami