Augustowska komentarz do planu kont

Przedstawiamy kompleksowy poradnik dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zobacz najnowsze wydanie Komentarza do planu kont 2019 Augustowska

Ochrona danych osobowych

Poradnik zawiera zespół najbardziej dotychczasowych odpowiedzi na problemy poj...


Dla głównego księgowego

Prezentowana notka stanowi szczegółowe wyrażenie omowne kwestii połączo...

Skarbnik i jego obowiązki

Jednym z podstawowych celów uchwalenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu inform...

Plan kont

Zasady rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa

Komentarz do planu

dla jednostek budżetowych i samorządowych

Poszczególne konta bilansowe

Poradnik zawiera zespół najbardziej dotychczasowych odpowiedzi na problemy poj...

Zasady ewidencji księgowej

omawia najważniejsze kwestie związane z zasadami ewidencji księgowej


Wdrożenie ogólnego rozporządzenia

W artykule pozostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych również uchylenia dyrektywy WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nowa regulacja, jaka zacznie posiadać moc prawną od maja r., wprowadza wiele zmian w zakresie przetwarzania i ochrony danych medycznych w placówkach medycznych, w tym dotyczących m.in. - - udzielania informacji i dostępu do danych medycznych, - usuwania, ograniczania przetwarzania i przenoszenia tych danych, - obowiązków podmiotów przetwarzających dane medyczne, - eHealth, - tajemnicy zawodowej osób zatrudnionych w służbie zdrowia, - ponadgranicznego obrotu danymi medycznymi. W artykule zostały również zaprezentowane obowiązki podmiotów przetwarzających dane medyczne wynikające z oryginalnych kodeksów - w tym między innymi obowiązek powołania inspektora ochrony danych (IOD). Wiele miejsca poświęcono przedstawieniu praw pacjentów w obszarze ochrony ich autonomii informacyjnej. W opracowaniu opisano również instytucjonalne zabezpieczenia poszanowania praw podmiotów danych, a zwłaszcza postępowania ze skargi konstytucyjnej, skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komitetu Praw Człowieka, a podobnie reguły dochodzenia naruszonych praw podmiotu danych przed sądami powszechnymi również Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Więcej

Generic placeholder image

Dokumentacja ochrony danych

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Artykuł praktyczny, wzory dokumentów, procedury to wszechstronny przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nakładają na dyrektorów szkół i przedszkoli - jako administratorów danych osobowych - wiele obowiązków, wprowadzają nowe zakresy odpowiedzialności dodatkowo sankcje finansowe za ich nieprzestrzeganie. W artykule kompleksowo omówiono działania, jakie powinno się podjąć do przygotowania placówki i jej pracowników do nowych wytycznych. Dodatkowo została ona wzbogacona o:- harmonogram wdrożenia RODO,- procedurę powoływania Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w placówce oświatowej,- procedurę upoważnienia do dostępu do danych osobowych w placówce oświatowej,- wzory dokumentów. Dzięki fachowym wyjaśnieniom specjalistów dowiesz się m.in.:- jakie działania wypada podjąć do przygotowania również szkoły, jakże i jej pracowników do śmiałych wytycznych?- czy wszyscy pracownicy szkoły oznacza to przedszkola muszą być przeszkoleni w oparciu o przepisy RODO?- jakich pracowników szkoły lub przedszkola szef może powołać do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych? Artykuł skierowana jest do dyrektorów szkół, przedszkoli i jednostek oświatowych, Inspektorów Ochrony Danych (IOD) dodatkowo osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w placówce oświatowej.

Więcej

Generic placeholder image

Ochrona danych osobowych

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na na ogół zadawane pytania spojone z ochroną danych osobowych w szkole również przedszkolu dotyczące m.in.:- bezpieczeństwa przetwarzania danych na gruncie innowacyjnych artykułów także przygotowywania i aktualizacji niezbędnych procedur i dokumentacji;- zasad powoływania Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w placówkach oświatowych;- przetwarzania danych a kwestii pracowniczych;- zasad używania z usług podmiotów zewnętrznych również przetwarzania poprzez placówki oświatowe danych uczniów i wychowanków w celach rekrutacyjnych również wizerunkowych;- udostępniania danych nauczycieli w arkuszu organizacyjnym;- kontroli dokumentacji pracowniczej także monitoringu w szkołach i przedszkolach;- zgłaszania naruszeń kodeksów RODO w placówkach oświatowych oraz przewidywanych sankcji za te działania. Artykuł została wzbogacona o wzory procedur postępowania i dokumentów. W wydaniu książki uwzględniono najnowsze przemiany legislacyjne wynikające z kodeksów ustawy z dnia o ochronie danych osobowych.

Więcej

Generic placeholder image

990

Pobrań

289

Użytkowników

939

Recenzji

56

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu
  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia sierpnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z r. Nr , poz. z późn. zm.) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dobrej praktyki higienicznej (GHP).Zasady GMP i GHP powinny być zapisane i ujęte w formie procedur, instrukcji, gwarantując powtarzalne i bezbłędne wykonywanie określonych.

 • foto
  Kontrola warunków pracy BHP Wypadki przy pracy i
  Kontrola warunków pracy BHP. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Szkolenie okresowe w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Celem artykułu na moim blogu jest uzupełnienie znajomości i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy także niebezpieczeństwa związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi.

 • foto
  Ewidencja przychodów i kosztów kontraktu
  Ewidencja przychodów i kosztów kontraktu budowlanego dla potrzeb zarządzania kontraktem. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów.

 • foto
  TPR zobligowani będą podatnicy Ekonomiczna
  TP-R zobligowani będą podatnicy. Ekonomiczna wartości dodanej z budżetowaniem. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego również spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, tak by zawęzić jego.

 • foto
  Systemie świadczeń z pomocy społecznej Budżet
  Systemie świadczeń z pomocy społecznej. Budżet aktywności przedsiębiorstwa budowlanego. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące:.

 • foto
  Uprawnienia wierzycieli wynikające z ustanowionych
  Uprawnienia wierzycieli wynikające z ustanowionych zabezpieczeń. Uzupełniającego postępowania dowodowego. Niewypłacalność dłużnika nie musi prowadzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo.

 • foto
  Zasada jedności funduszu świadczeń Zasady dotyczące opodatkowania
  Zasada jedności funduszu świadczeń. Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów osiąganych za granicą. Polskie firmy delegują do pracy za granicą przeszło tys. najwięcej w UE pracowników, z czego około tyś. podmiotów wysyła do innych państw przeszło osób. Polscy pracownicy wykonują usługi głównie w branży budowlanej, transportowej także usługach opieki ponad osobami starszymi. Warto jednak wiedzieć, kiedy świadczenie pracy pozycja.

 • foto
  Od 1 stycznia 2019 roku nowa klasyfikacja
  Od 1 stycznia 2019 roku nowa klasyfikacja budżetowa. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie wodociągowo. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie kanalizacyjnym. Rozliczanie kosztów w firmie. Rozliczanie wewnętrzne kosztów. Rozliczanie kosztów robocizny. Klucze.

 • foto
  podatek od darowizn Koszty zarządzania i obsługi
  podatek od darowizn. Koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem dodatkowo wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

 • foto
  Przykłady zastosowań koncepcji blockchain Co w
  Przykłady zastosowań koncepcji blockchain. Co w IT jest chronione prawem autorskim?. Specyfika prawna kontraktów licencyjnych innymi słowy innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w zakresie wzorów IT, szczególne reguły ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z zakresu praw autorskich.

Skontaktuj się z nami